• Previous

    บริษัทถิรไทยเยี่ยมชมบริษัทตันแอนด์ซันส์

    ในโอกาสที่บริษัทถิรไทยจำกัด(มหาชน)โดยคุณศิริพงษ์และคณะเยี่ยมชมบริษัทตันแอนด์ซันศ์จำกัด ในการดูเครื่องจักรและให้ความสำคัญกับเครื่องจักรที่ใช้ในการให้บริการตัดกระดาษฉนวนเพื่อใช้ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้ากับบริษัทของท่านและชมห้องสาธิตอุปกรณ์ปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติยี่ห้อ "MR" ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555

Share

X Close