เครื่องพันขดลวด

1.เครื่องพันขดลวดชนิดใช้ สายไฟนำกระแสไฟฟ้า 2.เครื่องพันขดลวดชนิดที่ใช้แผ่นทองแดงหรืออลูมิเนียม 3.เครื่องพันขดลวดสำหรับหม้อแปลงไฟฟ้า

STOLLBERG (พันขดลวดชนิดใช้สายไฟนำกระแสไฟฟ้า)
STOLLBERG ( เครื่องพันขดลวดชนิดแกนตั้ง)