ปัญหาที่เกิดกับหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการล้มเหลวของระบบฉนวนกระดาษในน้ำมันภายในหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์วัดอุณหภูมิของน้ำมันและขดลวดเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุด ในการประมาณการความเสี่ยงของอายุการใช้งาน ของระบบฉนวนกระดาษในน้ำมันทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว ดังนั้นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของน้ำมัน และขดลวดจึงเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญ ในการใช้งานโดยปราศจากปัญหาของหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ดังกล่าวทำงานในการวัด และแสดงอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง การสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของน้ำมัน และขดลวดจึงมีความจำเป็น 

ตัน แอนด์ ซันส์ ให้การบริการในการสอบเทียบอุปกรณ์วัดอุณหภูมิของน้ำมันและขดลวด(OTI/WTI) ณ ที่หม้อแปลงติดตั้งอยู่หรือนำกลับมาสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการของบริษัท ด้วยอุปกรณ์สอบเทียบอุณหภูมิ และเครื่องจำลองกระแส (Calibration Bath and CT Current Simulator) คุณภาพสูง ยี่ห้อ “MESSKO” จากประเทศเยอรมนี

X Close