น้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้าและระบบกระเปาะหายใจซับความชื้นจำเป็นต้องถูกตรวจสอบโดยผู้ใช้งานเป็นระยะๆตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องน้ำมันของ OLTC จำเป็นจะต้องถูกตรวจสอบไปพร้อมกับการตรวจสอบน้ำมันของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric Strength) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการบ่งชี้ถึงคุณภาพของน้ำมันภายใน OLTC 

ตัน แอนด์ ซันส์ ให้บริการในการเก็บตัวอย่างและทดสอบค่าความเป็นฉนวนของน้ำมันด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย มีคุณภาพสูงและสามารถทำงานได้โดยระบบอัตโนมัติสามารถทดสอบได้ทั้งมาตรฐาน IEC, VDE หรือ ANSI

X Close